Tác giả: Ryan Neil, người dịch: Tôi Mê Bonsai.

Đó là những điều các anh em nên chú tâm. Một số loài juniper (tùng) phát tược vươn dài rồi mới phát lá rậm rạp nên nếu muốn rậm thì cần để cho tược phát triển và già mới cắt ngắn. Ngược lại Shimpaku sẽ dầy lá rồi mới phát tược, vậy muốn shimpaku phát triển cho lớn thì đợi phát tược rồi tỉa lá để nuôi tược.
Muốn cho cây khỏe, cần phải để cho tược mọc dài, rồi mới cắt ngắn tược. Với tùng (juniper), chỉ cắt tược vào cuối mùa phát triển (cho những cây còn non), và cắt tược sớm hơn (cho những cây đã hoàn thiện tàn lá). Sai lầm là nếu thấy lá mới nhú dài ra, dùng tay bẻ hết (pinching). Làm như thế, nhánh đó sẽ chột luôn (sẽ không tạo nhánh mới ở phía dưới), ngoài ra cây sẽ yếu dần.

X