Tháng 3/2005, Ben Oki có một buổi demo nhanh tại IA (Iowa-Hoa Kỳ?) với một cây Yew (thủy tùng?) trăm tuổi. Toàn bộ buổi demo chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ.
8:30 sáng: đây là hình cây Yew ban đầu:
cây yew ban đầu
ông ben oki và cây yew
ông ben oki và cây yew chuẩn bị demo
Đầu tiên ông tỉa sơ qua cho thoáng và xem xét dáng của cây:
ông ben oki xem xét dáng thế cây yew

X