mai vàng

Giâm cành mai vàng

Tuy đây là kỹ thuật cho mai vàng nhưng bạn có thể áp dụng cho nhiều loại cây lá bản khác như mai chiếu thủy, sanh, lồng mức v.v (lá kim không áp dụng được bởi không thể vặt lá trụi lủi như vậy).
X