triển lãm artisans cuptriển lãm artisans cuptriển lãm artisans cup

Cây Japanese White Pine (Thông Trắng Nhật Bản) của Konnor Jenson:

triển lãm artisans cuptriển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

Cận cảnh phần lũa cây Rocky Mountain Juniper của Randy Knight:

triển lãm artisans cup

Cây California Juniper (Tùng Cali) của Eric Schrader:

triển lãm artisans cup

Cây Engelman Spruce của Ryan Neil. Đây không phải là cây dự thi:

triển lãm artisans cup

Nguồn bonsaiempire

X